كتاب : ارشاد العوام جلد 4 ، در اصول عقايد    صفحه :


كتاب مبارك ارشاد العوام جلد چهارم
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
ستايش بي آغاز و انجام خداوندي را سزاست جلت عظمته كه منزه از چند و چون است و سپاس بيحد و مر پروردگاري را رواست علت كلمته كه از ادراك خلايق برون و درود نامعدود پيام‌آوري را لايق است جل شأنه كه حق را آئينه و مظهر است و صلوات بلاغايات پيغامبري را موافق است علا مكانه كه ماسوي را منذر و رهبر و سلام نامتناهي ائمه ابراري را بايد تعالت اقدارهم كه نبي را خلفا و مرآت سر تا پا نمايند و تحيت و اكرام متباهي اولياء اطهاري را شايد تقدست اسرارهم كه خلق را وسيله و اعلام هدي و تعظيم با تسليم ساداتي را شايست علت مقاماتهم كه ائمه هدي را نماينده و دليلند و مواليان را راعي و كفيل و تولاي بري از شائبه ريا اخواني را بايست كثر الله امثالهم كه پرورنده خود را متعبدند و با يكديگر متحد و تبراي بلااحصا نواصبي را بجاست افني الله آثارهم كه اولياي دين را دشمن و اتباع ايشان را راهزنند .
و بعد چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابرهيم كه چون فارغ شدم از مجلد سيوم از كتاب مبارك ارشادالعوام چندي بر حسب تقدير تأخير در نوشتن جلد چهارم آن شد تا آنكه در اين اوان سعادت اقتران مشيت الهي قرار گرفت بر آنكه ابتدا بجلد چهارم كنم و توفيق رفيق شده ابتدا باين مجلد كه جلد چهارم از ارشادالعوام است نمودم و چون بنيان اصل كتاب را بر چهار قسمت قرار داده بودم قسمت اول در توحيد و قسمت دويم در نبوت
 و قسمت سيوم در امامت و قسمت چهارم در شيعه و آن سه قسمت را الحمد لله رب العالمين بر حسب مشية الله كه دلخواه بود تمام نمودم اين قسمت را هم در بيان معرفت شيعه مينويسم و لا قوة الا بالله و اين قسمت را بر سه باب قرار ميدهيم :
باب اول در معرفت احوال نقبا و نجبا و شرح فضايل و مقامات ايشان و لزوم معرفت و محبت و طاعت ايشان بر زمره مواليان .
باب دويم در معرفت اخوان و فضايل ايشان و لزوم تولا و خلوص و محبت و يگانگي با ايشان و اداي حقوق ايشان .
باب سيوم در معرفت اعداي ايشان و لزوم تبرا و تنافر از ايشان و شرح قبايح اعمال و مثالب افعال ايشان چرا كه مؤمن تا ايشان را نشناسد و اعمال ايشان را نداند اجتناب از ايشان و اعمال ايشان نتواند كرد و تبرا از متممات تولاست .
باب اول
در معرفت احوال نقبا و نجبا و شرح فضايل و مقامات ايشان و لزوم معرفت و محبت و طاعت ايشان بر زمره مواليان و در اين باب سه مقام است : مقام اول در اثبات لزوم وجود ايشان در هر عصري و اينكه خلو عصري از اعصار از ايشان از حكمت و لطف نباشد و نشايد و مدار عالم و نظم عيش بني‌آدم بر وجود شريف ايشان است
 مقام دويم در شناختن فضايل و مقامات ايشان و بيان رتبه نقبا و رتبه نجبا و اعداد ايشان در هر عصري مقام سيوم در اثبات لزوم طاعت و معرفت و محبت ايشان و اينكه معرفت ايشان از اركان دين و قوائم شرع مبين است و در ميثاق عهد بولايت و طاعت ايشان گرفته شده است .
مقام اول
در اثبات لزوم وجود ايشان در هر عصري و اينكه خلو عصري از اعصار از ايشان از حكمت و لطف نباشد و نشايد و مدار عالم و نظم عيش بني‌آدم بر وجود شريف ايشان است و اين مقام مبتني است بر ده مطلب : مطلب اول در اثبات لزوم وجود ايشان بادله حكم ظاهره كه كاشف از حكم باطنه است مطلب دويم در اثبات لزوم وجود ايشان بادله مجادله بالتي هي احسن كه شأن اهل علوم شرعيه و عوام است مطلب سيوم در اثبات لزوم وجود ايشان بادله موعظه حسنه كه شأن اهل طريقت و اخلاق و متوسطين و خواص است مطلب چهارم در اثبات لزوم وجود ايشان بادله حكمت كه شأن بالغين و كاملين و خصيصين است